oligopol

Home Despre Noi Contact

DOCUMENTE NECESARE RACORDARII !

Documente necesare:


Documente comune:


1. mandat - In situatia In care solicitantul este reprezentat prin man datar este necesara prezentarea mandatului prin
care
acesta este Imputernicit pentru:
a) sustinerea tuturor demersurilor necesare obtinerii avizului tehnic de racordare la s is temul de distributie a gazelor naturale;
b) ridicarea raspunsului OSD la cererea de racordare;
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despagubirea proprietarilor daca solutia tehnica de racordare
impune racordarea la o conducta de distributie/racord/statie de reglare-masurare/statie de reglare/statie de mas urare/post
de
reglare-masurare/post de reglare/post de masurare exis t ent(a), proprietate a tertilor. Acordul solicitantului reprezinta
actul
autentic prin care acesta declara sa Ii despagubeasca pe proprietari pentru partea ce Ii revine din investitia facuta de acestia

.
Documente specifice, In copie conforma cu originalul:


Persoana fizica:
a) copia B.I. /C.I. proprietarului si/sau chiriasului;
b) copia documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta al solicitantului pentru locul de cons um, respectiv
extras
CF (nu mai vechi de 30 de zile)/autorizatia de construire/actul de vânzare-cumparare/contractul
de
Inchiriere/comodat/donatie/certificat de mostenitor/etc. pentru imobilul/imobilele In care se amplaseaza
aparatele
consumatoare de combustibili gazosi;
c) In cazul contractelor de Inchiriere/comodat este necesara si prezentarea acordului proprietarului imob ilului
pentru
realizarea racordarii locului de consumla s is temul de distributie a gazelor naturale.
d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitany inn vederea solutionarii cererii de racordare la SD.


Asociatie locatari/proprietari:


a) copia actului de constituire a asociatiei;
b) copia certificatului de Inregistrare fiscala;
c) s chema imobilului (cuprinde numarul de scari, de niveluri pe fiecare scara si numarul apartamentelor pe fiecare scara
si
nivel) - sub forma de plan sau o descriere a acestuia.
d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitany inn vederea solutionarii cererii de racordare la SD.


Persoana juridica:


a) copia certificatului de Inregistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de Inregistrare fiscala;
b) copia documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta al solicitantului pentru locul de cons um, respectiv:
(i) extras CF (nu mai vechi de 30 de zile)/autorizatia de construire/actul de vânzare-cumparare/contractul
de
Inchiriere/donatie/certificat de mostenitor/etc. pentru imobilul/imobilele In care se amplaseaza aparatele consumatoare
de
combustibili gazosi;
(ii) In cazul contractelor de Inchiriere/comodat este necesara si prezentarea acordului proprietarului imobilului
pentru
realizarea racordarii locului de consum la s is temul de distributie a gazelor naturale;
c) copia documentului prin care solicitantul atesta dreptul de proprietate/folosinta a terenului pe care se constituie un
sistem
de distributie a gazelor naturale sau un sistem de distributie Inchis.
d) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitany inn vederea solutionarii cererii de racordare la SD.


Dezvoltator al ansamblului rezidential:


a) informatii privind debitul si presiunea solicitata pentru fiecare imobil/constrictie, conform prevederilor Normelor
tehnice;
b) certificatul de urbanism eliberat In vederea emiterii autorizatiei de construire pentru imobilul/ constructia ce urmeaza a
se
edifica, In termen de valabilitate, In copie;
c) planul de situatie, Intocmit conform prevederilor legale In vigoare, cu amplasarea In zona pentru constructiile noi
sau
pentru constructiile existente care se modifica, In copie;
d) Planul urbanisitic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost solicitat
prin
certificatul de urbanism, In copie;
e) copie act de identitate, certificat de Inregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizatii legale de functionare
emis e
de autoritatile competente, dupa caz;
f) extras ul/extras ele CF, actul de proprietate sau orice alt Inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului,
imobilului
si/sau cladirii pentru care se solicita racordarea, In copie; In cazul spatiilor care nu sunt proprietatea viitorului utilizator
este
necesar si acordul scris al proprietarului pentru realizarea de obiective SD / instalatii de racordare, dupa caz;
g) alte documente solicitate de OSD sau depuse de solicitant, In sprijinul/sustinerii cererii sale.

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro