oligopol

Home Despre Noi Contact

DOCUMENTE NECESARE RACORDARII !

Documente necesare:


Documente comune:
1. mandat – in situatia in care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesara prezentarea mandatului prin
care acesta este imputernicit pentru:
a) sustinerea tuturor demersurilor necesare obs\tinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distributie a
gazelor naturale;
b) ridicarea raspunsului OSD la cererea de racordare;
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despagubirea proprietarilor daca solutia tehnica de
racordare impune racordarea la o conducta de distributie/racord/statie de reglare-masurare/statie de reglare/statie
de masurare/post de reglare-masurare/post de reglare/post de masurare existent(a), proprietate a tertilor. Acordul
solicitantului reprezinta actul autentic prin care acesta declara sa ii despagubeasca pe proprietari pentru partea ce ii
revine din investitia facuta de acestia.


Documente specifice, in copie conforma cu originalul:


Persoana fizica
:
a) copia B.I./C.I. proprietarului si/sau chiriasului;
b) copia documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta al solicitantului pentru locul de consum,
respectiv autorizatia de construire/ actul de vanzare-cumparare/contractul de inchiriere/comodat/donatie/certificat
de mostenitor/etc. pentru imobilul/imobilele in care se amplaseaza aparatele consumatoare de combustibili gazosi:
c) in cazul contractelor de inchiriere/comodat este necesara prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru
realizarea racordarii locului de consum la sistemul de distributie a gazelor naturale.
d) planul de încadrare în zonă; planul de situație scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând
inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coordonate Stereografic 1970


Asociatie locatari/proprietari:
a) copia actului de constituire a asociatiei;
b) copia certificatului de inregistrare fiscala;
c) schema imobilului (cuprinde numarul de scari, de niveluri pe fiecare scara si numarul apartamentelor pe fiecare
scara si nivel) – sub forma de plan sau o descriere a acestuia.
d) planul de încadrare în zonă; planul de situație scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând
inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coordonate Stereografic 1970


Persoana juridica:
a) copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de inregistrare fiscala;
b) copia documentelor care atesta dreptul de proprietate/folosinta al solicitantului pentru locul de consum,
respectiv:
    (i) autorizatia de construire/actul de vanzare-cumparare/contractul de inchiriere/donatie/certificat de
mostenitor/etc. pentru imobilul/imobilele in care se amplaseaza aparatele consumatoare de combustibili gazosi;
   (ii) in cazul contractelor de inchirierecomodat este necesara si prezentarea acordului proprietarului imobilului
pentru realizarea racordarii locului de consum la sistemul de distributie a gazelor naturale.
c) copia documentului prin care solicitantul atesta dreptul de proprietate/folosinta a terenului pe care se constituie
un sistem de distributie a gazelor naturale sau un sistem de distributie inchis.
d) planul de încadrare în zonă; planul de situație scara 1:500 din documentația cadastrală a proprietății, conținând
inventarul punctelor de pe perimetrul corpului de proprietate, în sistem de coordonate Stereografic 1970


Dezvoltator al ansamblului rezidential
a) informatii privind debitul si presiunea solicitata pentru fiecare imobil/constructie, conform prevederilor
Normelor tehnice;
b) certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru imobilul/constructia ce
urmeaza a se edifica, in termen de valabilitate, in copie;
c) planul de situatie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare, cu amplasarea in zona pentru constructiile
noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica
este suficienta schita de amplasament a acestora, in coordonate din care sa rezulte precis pozitia
imobilului/constructiei.
d) Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau Planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, daca acesta a fost
solicitat prin certificatul de urbanism, in copie;
e) copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizatii legale de
functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;
f) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, imobilului si/sau cladirii
pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor care nu sunt in proprietatea viitorului utilizator, este
necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii de racordare;
g) alte documente pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sprijinul cererii sale.

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro