oligopol

Home Despre Noi Contact

Articolul 145
Obligațiile și drepturile clientului final de gaze naturale
(1) Clienții finali au obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea
serviciilor prestate de către furnizorul/operatorul sistemului, în termenul și în
condițiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta.
(2) Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, altele decât obligația de plată
a clientului final, partea în culpă plătește celeilalte părți daune-interese până la
acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, în conformitate cu prevederile
stipulate în contract.
(3) În cazul intervenției asupra unui sistem din sectorul gazelor naturale,
inclusiv asupra unei instalații de utilizare, care pune în pericol siguranța
alimentării cu gaze naturale, operatorul sistemului/instalației este îndreptățit să
întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE. În
cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni menite
să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să
sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare, furnizorul
este îndreptățit să solicite clientului final constituirea de garanții financiare
pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an. Refuzul constituirii
acestor garanții dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de
transport/distribuție întreruperea alimentării clientului final.(la 04-10-2014, Alin. (3) al art. 145 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )
(4) Clienții finali de gaze naturale au următoarele drepturi:
a) să aibă acces la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale în
condițiile legii și să fie informați, atunci când sunt racordați la acestea, cu
privire la drepturile lor de a fi alimentați cu gaze naturale de o calitate
specificată, la prețuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare;
b) fără a aduce atingere Legii nr. 193/2000, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2014, să
încheie cu furnizorul de gaze naturale un contract care să prevadă
condiții/clauze contractuale echitabile și care să conțină cel puțin următoarele
informații:
(i) identitatea și adresa furnizorului;
(ii) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum și termenul de
începere a derulării contractului, respectiv termenul prevăzut pentru începerea
alimentării inițiale cu gaze naturale, după caz;
(iii) tipurile serviciilor de mentenanță oferite, după caz, prin contract;
(iv) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate
prețurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanță, după caz;
(v) durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire și de întrerupere a
serviciilor și a contractului și dacă este recunoscut dreptul de a denunța cu titlu
gratuit contractul;
(vi) eventualele compensații/despăgubiri și modalitatea de rambursare
aplicabilă în cazul nerespectării calității serviciilor prevăzute în contract, inclusiv
în cazul facturării inexacte și realizate cu întârziere;
(vii) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor în
conformitate cu lit. j);
(viii) informații privind drepturile clienților, inclusiv privind soluționarea
plângerilor și toate informațiile menționate la lit. b) comunicate în mod clar prin
intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale acestor operatori economici;
c) să primească gratuit de la furnizorul de gaze naturale o copie a contractului
care să conțină cel puțin informațiile prevăzute la lit. b) înainte de încheierea
sau confirmarea încheierii acestuia. Atunci când contractul este încheiat prin
intermediari, informațiile prevăzute la lit. b) se primesc, de asemenea, înainte
de încheierea contractului;
d) să solicite furnizorului/operatorului de sistem modificarea și completarea
contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când
consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) să fie notificați în mod corespunzător cu privire la orice intenție de
modificare a contractului, precum și cu privire la orice majorare a
prețului/tarifului, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul
primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a
majorării, într-un mod transparent și ușor de înțeles, precum și să fie informați,
în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în
care nu acceptă noile condiții;
f) să denunțe contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate de
către furnizorul de gaze naturale;
g) să li se pună la dispoziție o gamă largă de modalități de plată, care să le
permită să își îndeplinească obligațiile de plată a facturii, obligații de plată
prevăzute în contract și care nu creează discriminări nejustificate între clienți.
Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod
adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării
suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este
obligat să restituie suma plătită de către client, în termen de 5 zile de la data
emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate
în contul facturilor următoare. Orice diferență în ceea ce privește clauzele și
condițiile sistemelor de plată trebuie să reflecte costurile suportate de către
furnizor pentru diferitele sisteme de plată. Condițiile generale trebuie să fie
echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, și nu
trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților,
ca de exemplu documentația contractuală excesivă. Clienții sunt protejați
împotriva practicilor comerciale incorecte sau înșelătoare;(la 30-07-2020, Litera g)
din Alineatul (4) , Articolul 145 , Capitolul V , Titlul II a fost modificată de Punctul 89, Articolul I
din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie
2020 )
h) să își schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condițiilor/clauzelor
contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării, conform unei
proceduri aprobate de ANRE, care stabilește în principal etapele procesului de
schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată datorate
de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate
de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum și
operatorii de sistem care sunt obligați să le furnizeze;
i) să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de
gaze naturale, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
j) să beneficieze de proceduri transparente, simple și la cele mai mici costuri de
soluționare a plângerilor. Toți clienții finali au dreptul la un standard ridicat de
servicii și de soluționare a plângerilor de către furnizorul lor de gaze naturale.
Astfel de proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor trebuie să permită
soluționarea corectă și promptă a acestora, în termen de maximum 90 de zile,
și să prevadă, în toate cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau de
compensare; aceste proceduri ar trebui să respecte, atunci când este posibil,
principiile enunțate în Recomandarea 98/257/CE; aceste proceduri se
elaborează cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE;
k) să primească informații transparente privind prețurile/ tarifele aplicabile,
precum și privind condițiile generale de acces și de utilizare a serviciilor oferite
de către furnizorul de gaze naturale;
l) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care
întreruperea este legată de funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor
clientului final sau ale operatorului de sistem;
m) să solicite furnizorului/operatorului de sistem ca atunci când sunt constatate
deficiențe tehnice să ia măsuri pentru asigurarea parametrilor de siguranță în
aprovizionarea cu gaze naturale;
n) să solicite și să primească penalitățile suportate de către
furnizorul/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligațiilor, în
conformitate cu prevederile standardelor de performanță;
o) să solicite și să primească, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru
acest serviciu, toate datele relevante privind propriul consum sau să
împuternicească orice furnizor licențiat, pe baza unui acord explicit și gratuit, să
aibă acces la datele de măsurare, operatorul de sistem responsabil de
gestionarea acestor date având obligația să le furnizeze acestuia. ANRE asigură
accesul la datele privind consumul clienților finali, stabilind, în vederea utilizării
cu titlu opțional, un format de prezentare a acestor date, ușor de înțeles,
armonizat la nivel național, precum și modalitatea de acces a clienților finali și a
furnizorilor la acestea;
p) să fie informați corespunzător cu privire la consumul lor efectiv de gaze
naturale și la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel încât să aibă
posibilitatea să își ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste informații
sunt comunicate de furnizor la intervale de timp corespunzătoare, ținându-se
cont de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului final și de
raportul cost-beneficiu al acestor măsuri, fără ca acesta să perceapă clienților
finali costuri suplimentare pentru acest serviciu.(la 04-10-2014, Alin. (4) al art. 145 a
fost modificat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 127 din 30 septembrie 2014 publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014. )(5) Clienții finali participanți la
piața angro de gaze naturale au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-și
echilibra în mod eficient portofoliul propriu, conform reglementărilor ANRE.(la 19-
07-2018, Alineatul (5) din Articolul 145 , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 46,
Articolul I din LEGEA nr. 167 din 10 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 604 din
16 iulie 2018 )

.

 

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro