oligopol

Home Despre Noi Contact

OFERTA FURNIZARE GAZE NATURALE

SC OLIGOPOL SRL, cu sediul în BRASOV, str. Calea Feldioarei, nr. 26 E, judeţul BRASOV, cod poştal 500483, telefon/fax 0268534332/0268313898, e-mail oligpl@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală RO1092690, nr. de ordine la oficiul registrului comerţului J 08/1793/1991, având codul IBAN nr. RO59 BSEA0110000001382244, deschis la banca Credit Agricole Brasov, titular al licenţei de furnizare emise de autoritatea de reglementare cu nr. 1816 din 04.09.2013, reprezentată legal prin Director General Olaru Ioan , denumită în continuare furnizor de gaze naturale, în calitate de vânzător , 
         Incepand cu data 01.07.2020 va pune la dispozitie urmatoarea oferta pentru furnizarea de gaze naturale:
Prezenta oferta este valabila: până la 30.06.2021.
Daca in decursul acestei perioade apar modificari, acestea vor fi afisate pe pagina de internet.

Calitatea gazelor naturale furnizate este în conformitate cu reglementările in vigoare.

 

Pretul de furnizare a gazelor naturale, valabile in distributia SC Oligopol SRL pentru clientii noncasnici de gaze naturale:


Categoria de clienti

Lei/ Mwh

C.Clienti finali conectati direct in sistemul de distributie

C.1. Cu un consum pana la 280 MWh

186.00

C.2. Cu un consum anual intre 280 MWh si 2.800 MWh

186.00

C.3.Cu un consum anual intre 2.800 MWh si 28.000 MWh

184.00

Pretul include contravaloarea serviciilor de distributie, transport si inmagazinare subterana.
Pretul nu include TVA si acciza.
Tarifele de distribuție, transport si înmagazinare sunt tarife reglementate si pot suferi modificări, situație în care pretul va fi actualizat corespunzător.
În cazul în care pe parcursul derulării contractului, ca urmare a modificărilor survenite pe piaţa gazelor naturale, preţul gazelor naturale se modifică, părţile vor negocia adaptarea contractului la noile condiţii. În situaţia în care, ca urmare a negocierilor, nu se ajunge la un consens, ambele părţi pot denunţa unilateral contractul cu o notificare de 21 zile.

Transmiterea facturii
Furnizorul va emite factura lunara, care va fi transmisa prin fax/email consumatorului pana in ziua de 10 a lunii, care urmeaza celei in care s-a efectuat livrarea.
In localitatile: Brasov, Feldioara, jud. Brasov, Micfalau, jud. Covasna facturile pot fi  distribuite si de personalul propriu sau pot fi ridicate de la punctele de lucru.

Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii
Plata contravalorii facturii reprezentand serviciul de furnizare a gazelor naturale se face in termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
Daca factura este scadenta intr-o zi nelucrătoare, plata va fi făcută in prima zi lucrătoare după data scadentei.
Pentru platile efectuate dupa data scadentei, cumparatorul datorează, la cererea vanzatorului, o penalitate de intarziere de 0,04%/zi aplicata la suma neplatită. 
Plătile se fac prin virament bancar sau la punctele de lucru.
In cazul in care consumatorul nu achita integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale in termenul scadent, va fi notificat pentru sistarea furnizarii gazelor naturale incepand cu a 21 zi de la emitera facturii, si pentru reziliere de contract de furnizare gaze naturale incepand cu a 31-a zi de la data emiterii facturii.

In cazul clientilor noi, sau in care clientul înregistrează întârzieri la plata facturilor furnizorul va solicita constituirea unei garantii echivalente cu contravaloarea consumului pe o perioadă de 60 zile 
In situatia preluarii de catre consumator a unei cantitati de gaze naturale care difera cu +/- 2,5% fata de cantitatea prevazuta in contractul de furnizare gaze naturale, consumatorul va datora furnizorului penalitati.

Garantiile solicitate
Tipuri de garantii financiare care se pot utiliza:

- scrisoare de garantie de plata emisa de o banca in favoarea furnizorului de gaze naturale;
-  alte forme de garantie propuse de furnizor si acceptate de consumator;

Durata contractuala, conditii de incetare si denuntare unilaterala
Contractul de furnizare se intocmeste pe termen nedeterminat cu posibilitate de modificare prin acte aditionale.
Contractul poate înceta prin denuntare unilaterală, din initiativa uneia dintre părti. 
Termenul de denuntare unilaterala a contractului de furnizare este de 21 zile si intra in vigoare incepand cu data de 1 a lunii urmatoare indeplinirii termenului. 
Incetarea contractului va opera de drept, fara punere in intarziere incepand cu data la care:

-  partea formuleaza o cerere pentru declansarea procedurii falimentului sau este declarata falita sau i se acorda o suspendare a platilor;
- este adoptata de catre Adunarea Generala a partii respective o hotarare cu privire la anuntarea falimentului sau dizolvarea Partii;
- este instituit orice sechestru ce poate fi pus in executare asupra tuturor sau a unei parti semnificative dintre bunurile Partii;
-   este constatat de catre Vanzator si/sau Operator de Sistem consumul fraudulos;

Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligatiilor decurgand din executerea contractului pana la momentul rezilierii acestuia.

Acceptarea ofertei tip
Oferta se poate accepta prin transmiterea documentelor necesare pentru incheierea contractului de furnizare pe e-mail, fax, posta.

Documentele necesare pentru incheierea contractului:

  1. cerere pentru intocmirea unui contract de furnizare gaze naturale;
  2. copie dupa actul de identitate sau certificatul de inmatriculare si copie BI/CI a reprezentatului legal care urmează a semna contractul de furnizare a gazelor naturale;
  3. act de proprietate a locului de consum, sau contractul de inchiriere si acordul proprietarului (in cazul imobilelor inchiriate);
  4. copie dupa procesul verbal de receptie a instalatiei de utilizare gaze naturale in cazul instalatiilor noi, sau copie dupa fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale in termen de valabilitate;
  5. dovada rezilierii contractului de furnizare cu vechiul furnizor de gaze naturale dupa caz;

 

 

Pentru descarcarea documentului ,

                CERERE FURNIZARE GAZE NATURALE in format pdf click aici .

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro