oligopol

Home Despre Noi Contact

PROPUNERE CONTRACT

Mai jos puteti descarca in format PDF PROPUNEREA DE CONTRACT:

PROPUNERE CONTRACT (pdf)

CONTRACT-CADRU

pentru furnizarea negociata a gazelor naturale la consumatorii casnici

nr. xxxx F.3 din anul 2020, luna 05, ziua 11

 

I. Părţi contractante

SC OLIGOPOL SRL, cu sediul în Braşov, Calea Feldioarei, nr. 26E, judeţul Braşov, cod poştal 500483, telefon/fax 0268/313898, cod unic de înregistrare RO 1092690, nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului J08/1793/1991, având codul IBAN nr. RO59EGNA1010000000378399 deschis la Marfin Bank SA Brasov, titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare cu nr. 1816 din 04.09.2013, reprezentată legal prin domnul OLARU IOAN, denumită în continuare furnizor, în calitate de vânzător,

şi

XXXXXX XXXXXXXX, având carte de identitate seria XX, nr.XXXXXX , eliberata la data de XX XX XXXXde catre SPCLEP XXXXXXXX, cod numeric personal XXXXXXXXXX domiciliat în loc.XXXXXX , str.XXXXXX nr.XX , bl.XX , sc.X , ap.XX , jud Brasov, denumit în continuare consumator, persoană fizică, în calitate de client, au convenit încheierea prezentului contract.


II. Date şi documente generale (se completează de furnizor)

1. Locul de consum: XXXXX, str.XXXXXXX nr.XXX, bl.XX , sc.X , ap.XX , jud Brasov, conform XXXXXXXXXXXXX

2. Presiunea minimă de furnizare 0.02 Pa (bar) – se va completa de furnizor conform acordului de acces/documentaţiei tehnice avizate de operatorul sistemului de distribuţie/transport.


III. Obiectul contractului

Art. 1. –(1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim negociat, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de furnizor, pentru sau în legătură cu asigurarea cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, la locul de consum.

(2) Cumparatorul declara ca va utiliza gazele naturale numai pentru desfasurarea activitatilor casnice.


IV. Durata contractului

Art. 2. – Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată, începând cu data de 01.07.2020


V. Preţul final negociat al gazelor naturale; modalităţi şi condiţii de plată

Art. 3. – (1) Preţul final negociat pentru furnizarea gazelor naturale este de 155,92 lei/MWh, corespunzător categoriei C1 în care consumatorul este încadrat, include contravaloarea serviciilor de distributie, transport, inmagazinare subterana, costuri de echilibrare, de asemenea contine contravaloarea gazelor din productia internă si a gazelor naturale din import şi nu include TVA şi accize. -Aceasta sa negociaza in functie de evolutia pretului pe piata externa si interna a gazelor naturale.

(2) Pretul final poate fi actualizat de drept si automat ori de cate ori intervine o modificare a tarifelor reglementate, fara a fi necesara amendarea prezentului Contract prin act aditional.

(3) Contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale se obţine prin înmulţirea cantităţii de energie, care urmează să fie facturată, cu preţul final, corespunzător încadrării consumatorului.

(4) Cantitatea de energie facturată se determină în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, prin înmulţirea volumului de gaze naturale aferent perioadei de facturare cu puterea calorifică superioară a acestora.

Art.4. –– (1) Plata contravalorii facturii reprezentand serviciul pentru furnizarea negociata a gazelor naturale se face in termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

(2) În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(3) Plata serviciului pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată. Obligaţia de plată se consideră îndeplinită la data incasari de către furnizor .

Consumatorul poate plati cu urmatoarele instrumente de plata ;

a ) - numerar pentru consumul lunar pana la 5000 lei

b ) - cont bancar RO59 BSEA 0110 0000 0138 2244 - Credit Agricol Bank

(4) În cazul modificării preţului final negociat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciului pentru vanzarea gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului lunar, determinat prin citire directă sau estimare pe baza Programului de consum prevăzut în contractul de vanzare-cumparae, după caz, înmulţită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade şi cu preţul final reglementat al gazelor naturale.


VI. Determinarea consumului de gaze naturale

Art. 5. - (1) Cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului al cărui consum anual se încadrează în categoria C1, astfel cum acestea sunt definite în conformitate cu reglementările în vigoare, se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare.

(2) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare, prestat consumatorului precizat la alin. (1), se determină, în următoarea ordine de prioritate:

a) prin citire de către personalul împuternicit al furnizorului;

b) pe baza cantităţilor prevăzute în Programul de consum.

Art. 6. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare, facturata lunar, consumatorului precizat la art. 5 alin. (1), se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, dupa prima citire.


VII. Drepturile şi obligaţiile furnizorului de gaze naturale

Art. 7. – (1) Furnizorul are dreptul de a încasa contravaloarea:

a) serviciului privind furnizarea gazelor naturale;

b) majorărilor de întârziere.

c) daune , interese pentru pagube produse de consumator .

(2) Furnizorul are dreptul de a dispune încetarea sau, după caz, limitarea, acolo unde din punct de vedere tehnic nu e posibilă încetarea prestării serviciului de furnizare a gazelor naturale, în următoarele situaţii:

 1. forţă majoră;

 2. stare de necesitate, când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 3. neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului privind furnizarea gazelor naturale, la termenele stabilite în contractul de furnizare după caz, a majorărilor de întârziere aferente și a daune , interese .

Art. 8. - (1) Furnizorul are următoarele obligaţii:

 1. să asigure furnizarea gazelor naturale, în condiţiile şi cu respectarea presiunii prevăzute în contract, precum şi a condiţiilor minime de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 2. să factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale şi, după caz, a majorărilor de întârziere şi să transmită consumatorului factura lunară;

 3. să informeze consumatorul în legătură cu serviciile prestate de operatorul de sistem, a căror contravaloare nu este cuprinsă în preţul final;

 4. să soluţioneze sesizările consumatorului privind serviciul de furnizare şi să comunice acestuia răspunsul, conform reglementărilor în vigoare;

 5. să furnizeze la cererea consumatorului, pe baza datelor puse la dispoziţie de operatorul de sistem, informaţii privind istoricul de consum lunar, avut în vedere la emiterea facturii, pe o perioadă de până la 24 luni anterioare solicitării;

 6. să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului;

 7. să anunţe consumatorul, în baza informaţiilor primite de la operatorul de sistem, asupra efectuării reviziilor şi a reparaţiilor instalaţiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

 8. să anunţe telefonic consumatorul, în maximum 3 ore de la primire, dispoziţia Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizării, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea SNT al gazelor naturale sau în cazul consumatorilor racordaţi la conductele din amonte, dispoziţia Operatorului conductelor din amonte privind limitarea sau întreruperea furnizării şi să notifice ulterior consumatorului această situaţie în maximum 12 ore;

 9. să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, sub condiţia permiterii accesului de către consumator, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.7 alin. (2), lit. a) şi b);

 10. să precizeze consumatorului, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de presiune până la care se face limitarea şi termenele de limitare;

 11. să preia, să înregistreze şi să soluţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare orice reclamaţie legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor aparţinând operatorului de sistem sau consumatorului;

 12. să informeze consumatorul cu privire la obligaţiile furnizorului care derivă din Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, să respecte prevederile acestuia şi să plătească penalităţile prevăzute de acesta;

 13. să notifice consumatorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.

(2) Furnizorul are obligaţia să precizeze pe factura emisă următoarele:

 1. perioada de facturare, indexul vechi şi nou, estimat sau citit, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale exprimată în mc şi unităţi de energie, preţul final aferent încadrării consumatorului şi temeiul juridic al acestuia, instrumentele şi modalităţile de plată;

 2. data întreruperii, condiţiile aferente reluării furnizării, rezilierii contractului, precum şi cota majorărilor de întârziere percepute, ca efect al neîndeplinirii obligaţiilor de plată;

 3. alte informaţii, în conformitate cu prevederile legale.


VIII. Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic de gaze naturale

Art. 9. - Consumatorul are următoarele drepturi:

 1. să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 2. să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;

 3. să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 4. să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezenţa personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuţie/transport al gazelor naturale;

 5. toate celelalte drepturi corelative obligaţiilor furnizorului.

Art.10. - Consumatorul are următoarele obligaţii:

 1. să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea gazelor naturale, precum şi după caz, majorările de întârziere aferente;

 2. să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;

 3. să nu revândă gazele naturale contractate;

 4. să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;

 5. să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

 6. să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;

 7. să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare.


IX. Răspunderea contractuală

Art. 11. - (1) Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage:

a) perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este calculat asupra valorii neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plăţii; nivelul majorării de întârziere se calculează conform art.4 aliniatul 5 , totalul majorărilor de întârziere nu poate depăşi nivelul debitului;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau întreruperea furnizării, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu a 36-a zi calendaristică de la emiterea facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea furnizării conform prevederilor lit. b);

d) rezilierea contractului de drept, începând cu a 61-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.

(2) În cazul în care data scadenţei este o zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se prelungesc până la prima zi lucrătoare de după aceasta.

(3) În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligaţiile de plată scadente este plătită la casieria furnizorului sau, după caz, de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii, furnizorul este obligat să asigure reluarea furnizării.

(4) În cazul în care echipamentul de măsurare este situat pe proprietatea consumatorului, furnizorul este obligat să reia furnizarea în termenul prevăzut la alin. (3), sub condiţia permiterii accesului de către consumator.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (3) cazurile în care contractul de furnizare a fost reziliat. În acest caz se încheie un nou contract de furnizare, sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante şi a majorărilor de întârziere.

(6) Demontarea echipamentului de măsurare nu poate avea loc decât după rezilierea contractului de furnizare.

Art. 12. – (1) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a consumatorului prevăzută la art. 10, lit. a), partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Răspunderea furnizorului/consumatorului de gaze naturale este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) notificarea de către consumator/furnizor a situaţiei constatate, în limita termenului de prescripţie prevăzut de legislaţia în vigoare;

b) prezentarea de către consumator/furnizor, furnizorului/consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.


X. Notificări

Art. 13. - Toate notificările se transmit în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire, dacă prin contract nu se prevede o altă modalitate de transmitere.

Art. 14. - Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contract nu se prevede un alt termen.

Art. 15. - În cazul în care notificarea se face prin poştă, aceasta se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire; în caz contrar, procedura de notificare este considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.

Art. 16. - Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate, confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada recepţiei. Notificările remise personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar.


XI. Încetarea contractului

Art. 17. – (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale încetează:

a) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1), lit. d);

b) prin denunţare unilaterală, conform alin. (2) ale prezentului articol;

c) prin acordul părţilor;

d) prin reziliere, în cazul neexecutării de către una dintre părţi a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele prevăzute la litera a). În acest caz, rezilierea va deveni efectivă, în situaţia în care neexecutarea obligaţiei nu este remediată de partea în culpă în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea de la cealaltă parte a unei notificări în acest sens;

e) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării falimentului furnizorului şi/sau al consumatorului sau în cazul consumului fraudulos;

(2) Consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări prealabile adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 21 de zile calendaristice înainte de momentul în care denunţarea devine efectivă.

(3) Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia.

XII. Protectia datelor

Art.18. (1) Fiecare Parte va transmite celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi, responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: datele de identificare, functie/post, număr de telefon, adresa de email.

(2) Furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale Consumatorului pentru furnizarea și îmbunătăţirea serviciilor Furnizorului, efectuarea de studii, în scop statistic și pentru activităţi de marketing, publicitate. Datele Consumatorului vor putea fi dezvăluite către Furnizor, parteneri contractuali ai Furnizorului, și mass-media. Refuzul Consuatorului de a furniza datele solicitate ar putea împiedica Furnizorul să realizeze una sau mai multe din activităţile de mai sus. Conform legii, Consumatorul beneficiază de dreptul de acces, intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, Consumatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa oligpl@yahoo.com De asemenea, Consumatorul se poate adresa justiţiei

(3) Au fost aduse la cunoştinţă prevederile legislative privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date.

(4) Consumatorul declară că este de acord cu folosirea datelor sale personale, pentru a primi comunicări comerciale, în scop de marketing, publicitate, ale SC OLIGOPOL SRL. şi ale partenerilor săi:

Da

Nu

(5) Retragerea acordului de primire a notificărilor de comunicare comercială în scop de reclamă, marketing, publicitate se poate face la adresa oligpl@yahoo.com.

XIII. Clauze finale

Art. 19. – Prezentele condiţii se completează cu prevederile Legii gazelor, Codului comercial, Codului civil, Regulamentului privind stabilirea unor raporturi juridice între furnizori şi consumatorii de gaze naturale, Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, precum şi cu celelalte reglementări specifice în vigoare.

Art. 20. – Neînţelegerile privind validitatea contractului de furnizare sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, se soluţionează de către instanţa de judecată competentă ori se supun arbitrajului, la alegerea părţilor.

Art. 21. - Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.

Art. 22. - (1) Clauzele cuprinse în contractul de furnizare se modifică şi/sau se completează prin acte adiţionale, cu acordul părţilor, sub condiţia ca acestea să nu contravină prevederilor contractului-cadru, precum şi altor reglementări în vigoare.

(2) În cazul modificării preţurilor finale şi a încadrării consumatorului, notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, iar în cazul modificării contractului şi a nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, prin transmiterea acestor modificări odată cu factura, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23. - Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice din sectorul gazelor naturale.

Art. 24. - Termenii utilizaţi sunt definiţi în Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte reglementări incidente sectorului gazelor naturale.

Art. 25. - Anexa nr. 1 - „Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum” şi Anexa nr. 2 - „Program de consum”, fac parte integrantă din prezentul contract.XIV. - Alte clauze: ……….


FURNIZOR CONSUMATOR

Reprezentant legal, Reprezentant legal,

Director general

Dr. Ing. OLARU IOAN XXXXXXX XXXXXX


Anexa nr. 1


Modalitatea de încadrare a consumatorilor în tranşe de consum


I. Încadrarea consumatorilor

Art. 1. - Încadrarea consumatorului într-o anumită tranşă de consum se face de către furnizor, cu acordul operatorului de sistem, pentru fiecare loc de consum în parte, pentru o perioadă determinată de un an, în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie, în funcţie de modul de conectare a respectivului loc de consum, astfel:

a) pe baza istoricului de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum în anul calendaristic precedent, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile C1-C3 ;

b) în funcţie de graficul de livrări pentru respectivul loc de consum, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile C1-C3.

Art. 2. – În cazul unui consumator pentru care nu există istoric de consum, încadrarea se face de către furnizor, pe baza datelor transmise de operatorul de sistem, având în vedere debitul maxim instalat sau, după caz, graficul de livrări pentru respectivul loc de consum.

Art. 3. – (1) Furnizorul modifică încadrarea consumatorului, astfel:

a) începând cu luna următoare momentului în care s-a înregistrat depăşirea, pe baza citirii efective a echipamentului de măsurare, în cazul în care în cadrul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul înregistrat depăşeşte pragul superior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat;

b) începând cu data de 1 ianuarie, în cazul în care la sfârşitul intervalului 1 ianuarie – 31 decembrie, consumul înregistrat este mai mic decât pragul inferior de consum al categoriei în care consumatorul este încadrat.

(2) În cazul rezilierii contractului de furnizare anterior datei de 31 decembrie inclusiv, furnizorul nu modifică încadrarea consumatorului.

Art. 4. - Consumatorul, pentru locul de consum se încadrează în categoria de consum , astfel:


B. Consumatori conectaţi în sistemul de distribuţie

C.1 consumatori cu un consum anual de până la 280 MWh


II. Regularizarea sumelor aferente consumului din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie


Art. 6. (1) – În cazul modificării încadrării consumatorului, furnizorul recalculează contravaloarea cantităţilor de gaze naturale consumate, astfel:

a) pentru situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1), lit. a), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate până în momentul modificării încadrării şi preţul final aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat;

b) pentru situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1), lit. b), având în vedere cantitatea de gaze naturale consumate în intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie şi preţul final aferent categoriei în care consumatorul a fost reîncadrat.

Art. 7. – Regularizarea va fi evidenţiată distinct pe factură, plata/recuperarea sumelor rezultate din regularizare efectuându-se în termenul prevăzut în contract, cu angajarea corespunzătoare a răspunderii contractuale, în condiţiile stipulate în contractul de furnizare


Anexa nr. 2

Program de consum


Art. 1. – (1) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităţilor de energie estimate lunar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.

Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.”programul de consum


Luna

Istoric de consum/ cantităţi lunare determinate în baza profilului de consum anual

Program de consum solicitat de consumator


mc

unităţi de energie

Mc

unităţi de energie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Consum total

Pe parcursul derulării contractului de furnizare, părţile au dreptul să solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificării acestuia.

FURNIZOR CONSUMATOR

Reprezentant legal, Reprezentant legal,

Director general

Dr. Ing. OLARU IOAN XXXXXXX XXXXXX


 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro