oligopol

Home Despre Noi Contact

Exploatarea Instalatiilor de Utilizare

14.36.Consumatorii de gaze naturale sunt obligati sa asigure exploatarea si intretinerea instalatiilor de utilizare, in conformitate cu specificatiile tehnice in vigoare.
14.37.Consumatorii, persoane juridice, sunt obligati sa intocmeasca si sa afiseze la locuri vizibile:
a)instructiuni specifice de utilizare si exploatare pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazosi;
b)numerele de telefon ale echipelor de interventie proprii si ale operatorului SD.
14.38._
(1)Exploatarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a)aprinderea si stingerea focului;
b)supravegherea arderii si respectarea parametrilor tehnologici pentru functionare in conditii optime;
c)supravegherea aparatelor de masura si control si a echipamentelor de siguranta;
d)supravegherea instalatiilor de automatizare;
(2)Verificarea si repararea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face la cererea consumatorului prin unitati specializate, ori de cate ori este nevoie; acestea se efectueaza de catre operatori economici autorizati de organisme abilitate.
14.39._
(1)intretinerea instalatiilor de utilizare consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a)controlul eventualelor scapari de gaze;
b)supravegherea, intretinerea curenta, vopsirea partilor supraterane;
c)verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare la maximum 2 ani;
d)revizia tehnica a instalatiilor de utilizare la maximum 10 ani.
(2)Consumatorii, persoane juridice, ce detin instalatii industriale de utilizare a gazelor naturale, efectueaza controlul eventualelor scapari de gaze la intervale de cel mult 72 ore, in functie de:
a)complexitatea instalatiei;
b)procesul tehnologic;
c)posibilitatea scaparii si infiltrarii gazelor.
14.40._
(1)Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare se face conform instructiunilor specifice si consta din efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a)verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
b)verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi;
c)verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii;d)verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
e)demontarea/ debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
f)verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;
g)verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
h)verificarea documentelor, emise cu maximum 6 luni inainte de data verificarii, prezentate de consumator, care sa ateste verificarea de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curatirii cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse;
i)verificarea starii constructiilor care adapostesc statiile si posturi de reglare sau reglare-masurare.
(2)Se efectueaza si verificarea tehnica periodica conform alin. (1) a instalatiilor de utilizare comune, care deservesc mai multi consumatori, cuprinse intre statiile sau posturile de reglare si contoare.
14.41._
(1)Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare consta in:
a)efectuarea tuturor operatiunilor prevazute la verificarea tehnica periodica, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;
b)efectuarea probei de rezistenta la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri si/ sau modificari;
c)efectuarea probei de etanseitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalatii.
(2)Se efectueaza si revizia tehnica periodica conform alin. (1) a instalatiilor de utilizare comune care deservesc mai multor consumatori, cuprinse intre statiile sau posturile de reglare si contoare.
14.42.Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la termenul prevazut la art. 14.39., alin. (1) , lit. d) si in urmatoarele situatii:
a)dupa intreruperea utilizarii instalatiei pentru o perioada timp care depaseste 6 luni;
b)dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare gaze naturale.
14.43._
(1)Verificarile si reviziile tehnice periodice se consemneaza, dupa caz, in:
a)Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor persoane juridice, intocmita conform cu Anexa 19;
b)Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinand consumatorilor persoane juridice, intocmita conform cu Anexa 20;
c)Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, intocmita conform cu Anexa 21;
d)Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, intocmita conform cu Anexa 22.
(2)Operatorul economic autorizat care efectueaza verificarea sau revizia tehnica periodica a instalatiei de utilizare are urmatoarele obligatii:
a)sa preia de la operatorul SD copii ale fiselor de evidenta a lucrarilor tehnice periodice, anterior efectuarii verificarilor sau reviziilor tehnice;
b)sa transmita operatorului SD un exemplar original al fiselor de evidenta a lucrarilor tehnice periodice, intocmite in conformitate cu alin. (1) , completate, semnate si stampilate.
(3)Fisele de evidenta a lucrarilor periodice de verificare si revizie tehnica se pastreaza, in cate un exemplar, la:
a)consumator;
b)operatorul economic care a efectuat revizia sau verificarea instalatiei de utilizare;
c)operatorul SD;
d)furnizorul de gaze naturale.
14.44._
(1)Remedierile defectiunilor constatate in instalatiile de utilizare si inlocuirea elementelor defecte sunt obligatia consumatorului si se realizeaza de catre operatori economici autorizati de ANRE, pe cheltuiala consumatorului.
(2)Dupa remedierea/inlocuirea instalatiei de utilizare, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor cap. 12.
(3)Probele de presiune se efectueaza numai dupa demontarea contoarelor, scoaterea din functiune a instalatiei si blindarea acesteia.
(4)Sunt interzise solutiile provizorii de remediere a defectelor.
(5)Conditiile de efectuare a probelor de presiune se consemneaza in procesul verbal de receptie tehnica a instalatiei de utilizare, intocmit conform Anexei 3.
14.45._
(1)Pentru modificari ale instalatiei de utilizare a gazelor naturale, consumatorul este obligat sa inainteze spre avizare operatorului SD documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor, intocmite conform prevederilor art. 2.7.
(2)inlocuirea instalatiei existente de utilizare a gazelor naturale, in cazul in care nu se aduc modificari de debit instalat, presiune, masurare a consumului de gaze, traseu al instalatiei, loc de amplasare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi etc. se efectueaza pe baza si cu respectarea documentatiei tehnice care a stat la baza executarii instalatiei de utilizare, avizata de operatorul SD, existenta la operatorul SD si/ sau la consumator.
14.46.Repunerea in functiune a instalatiilor modificate/ inlocuite conform cu art. 14.45. se face in aceleasi conditii ca si pentru instalatiile noi.
14.47.Repunerea in functiune a instalatiilor dupa efectuarea reviziei tehnice, dupa repararea unei defectiuni si/ sau intreruperea accidentala, se face conform instructiunilor specifice de utilizare si exploatare, numai dupa:
a)efectuarea controlului functionarii aparatelor/ echipamentelor de masura, control, reglare si siguranta din componenta instalatiei de utilizare a gazelor naturale;
b)verificarea punerii in pozitia inchis a tuturor armaturilor de la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.
14.48.La intreruperea accidentala a furnizarii gazelor naturale, consumatorii trebuie sa inchida robinetele de pe conductele de alimentare si sa aplice masurile prevazute in instructiunile tehnice proprii de exploatare.
14.49.Punerea in functiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi se face in prezenta reprezentantilor operatorului SD si, dupa caz, ai unui operator economic autorizat de organismul abilitat, pentru punerea in functiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.
14.50.Verificarea aparatelor de masurare a gazelor naturale, supuse controlului metrologic obligatoriu al statului, se efectueaza in conformitate cu art. 14.54.
14.51.Consumatorii, persoane juridice, stabilesc planuri de actiune pentru prevenirea accidentelor in alimentarea cu gaze naturale, instruind personalul propriu in vederea aplicarii lor

 

 


Despre Noi Informatii Consumatori Info Clienti Noi Preturi Legi Contact

© 2010 Oligopol SRL Toate Drepturile Rezervate Harta site Web Design byclick.ro